05.10: Radio subsystem synchronization

Info Page @ 3GPP
R99
v8.12.0
R98
v7.4.0
R97
v6.7.0
R96
v5.4.1
Ph2
v4.9.0
Ph1
v3.5.1