45.010: Radio subsystem synchronization

Info Page @ 3GPP
Rel-13
v13.2.0
Rel-12
v12.0.0
Rel-11
v11.1.0
Rel-10
v10.1.0
Rel-9
v9.0.0
Rel-8
v8.5.0
Rel-7
v7.7.0
Rel-6
v6.7.0
Rel-5
v5.3.0
Rel-4
v4.5.0